Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
I. Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
   Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
   ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław
   NIP 792-18-84-977 RIK 1/99

II. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
    1. Zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
       (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
    2. Wykonania ciążących na Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich obowiązków prawnych –
        wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych –
        przez czas wykonania obowiązków prawnych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
    3. Wykonania ciążących na Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich obowiązków statutowych, dotyczących:
        1) Gromadzenia zbiorów i dokumentowania obiektów kultury materialnej,
        2) Inwentaryzowania, katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,
        3) Udostępniania zbiorów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo,
            oraz magazynowania ich w sposób dostępny do celów naukowych,
        4) Zabezpieczenia i konserwowania zbiorów,
        5) Organizowania wystaw stałych i czasowych,
        6) Użyczania muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,
        7) Prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów,
            kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia
            i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,
        8) Prowadzenia badań naukowych,
        9) Opracowywania, publikowania i upowszechniania katalogów zbiorów, przewodników, wystaw,
           wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,
      10) Prowadzenia biblioteki oraz archiwum,
      11) Przygotowywania opinii oraz udzielania informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności,
            osobom prawnym i fizycznym,
      12) Zapewniania właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów,
      13) Współpracy z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami,
            instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.
      14) Rekrutacji kandydatów na pracowników.
      15) Realizacji zadań wynikających z Kodeksu Pracy

III. Dane potrzebne do realizacji celów statutowych będziemy wykorzystywać:
     1. Przez czas wykonywania celów statutowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1e RODO),
     2. Przez okres 30 dni – dotyczy nagrań z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie Muzeum
        (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO) – prawnie uzasadniony interes.

IV. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotą przetwarzającym:
     1. Podmiotom współpracującym z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
        przy obsłudze wynikającej z przepisów prawa (administracja podatkowa, skarbowa, samorządowa, państwowa),
        wynikającym z celów statutowych, pomocą prawną, audytowe, konsultingowe, szkoleniowe, BHP,
     2. Podwykonawcom w zakresie wykonywania umowy.

V. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
     ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
     Prawo te można zrealizować poprzez kontakt z nami:
     Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
     ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław
     e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl

VI. Od dnia 25 maja 2018 r. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
      którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.powrót do strony głównej


pa